Ngày 23 tháng 5 năm 2020 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCom: LTG) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 theo hình thức hội nghị trực tuyến để đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đại hội đã nghe tổng kết các báo cáo kết quả hoạt động của Lộc Trời năm 2019, thông qua chiến lược phát triển của tập đoàn tiến sâu vào lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, các mục tiêu, kế hoạch và ngân sách năm 2020 cùng với các thay đổi về mặt nhân sự.

đại hội đồng cổ đông

Với 98 cổ đông đại diện 82.3% cổ phần của tập đoàn, Đại hội được tổ chức tại 2 điểm cầu An Giang và Tp. Hồ Chí Minh. Theo báo cáo kết quả hoạt động, từ quý 4 năm 2019, Lộc Trời đã cải thiện rõ rệt chất lượng quản trị tài chính, đạt dòng tiền dương 1.363 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh so với âm 595 tỉ năm 2018. Các khoản phải thu khách hàng giảm 378 tỉ so với đầu năm. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm tương ứng 15% và 7%, dư nợ vay ngắn hạn và dư nợ vay dài hạn giảm tương ứng hơn 1.000 tỉ và 150 tỉ so với đầu năm.

Đại hội đã thông qua các nội dung như sửa đổi điều lệ công ty, gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán, mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O, trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhằm tăng cường sức mạnh nội tại trong các hoạt động cốt lõi của Lộc Trời…vv. Đại hội cũng thông qua mức chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho các cổ đông.

đại hội đồng cổ đông

Về mặt quản trị và điều hành, Đại hội đã thông qua một số thay đổi về nhân sự. Theo đó, Ông Huỳnh Văn Thòn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và tiếp tục là người lãnh đạo cao nhất của Lộc Trời. Ông Nguyễn Duy Thuận tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc điều hành theo mục tiêu và định hướng được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này là 2 hai thành viên mới: bà Nguyễn Thị Ấm, Giám đốc Đối ngoại – Truyền thông của tập đoàn và Tiến sĩ Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức.